Trusted educational producing assistance is consistently all set to support learners utilizing their function. Get essay penned by high quality and expert essay freelance writers essays online.

O nama

Misija

Udruženje je osnovano radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukacije u različitim oblastima kardiologije, a kroz unapređenje znanja i vještina u radu ljekara porodične medicine, specijalizanata različitih profila posebno interne medicine, drugih specijalista opredjeljenog interesa za kardiologiju, ali i samih kardiologa. Udruženje se osniva i radi organizovanog djelovanja na unapređenju i popularizaciji edukativnog procesa iz kardiologije na nivou opšte populacije Kantona Sarajevo.

Udruženje javno istupa i brani interese struke u kardiologiji, organizira edukacione kurseve iz različitih kardioloških oblasti organizira stručne sastanke i rasprave, seminare, simpozijume, te djeluje pored organizacije tribina i predavanja na temu kardiovaskularne prevencije i putem objavljivanja publikacija, brošura, časopisa te drugih propagandnih kardioloških materijala. Udruženje uspostavlja saradnju sa odgovarajućim drugim ljekarskim organizacijama kardiologa u našoj i drugim zemljama, ali i sa drugim udruženjima koja imaju za cilj popularizaciju kardiologije ali i medicinskih znanosti uopće.

 

VizijaUdruženje ima interesovanje za sljedećim kardio-vaskularnim oblastima:…

 • preventivnu kardiologiju
 • hipertenziju
 • ishemična oboljenja srca
 • valvularna oboljenja srca
 • srčano popuštanje
 • za invazivnu kardiološku dijagnostiku
 • elektrostimulaciju
 • pulmonarnu arterijsku hipertenziju
 • kardiohirurgiju
 • dječiju kardiologiju
 • vaskularne bolesti
 • ultrazvučnu dijagnostiku srca i ostale neinvazvine dijagnostičke metode (stres test, nuklerana scintigrafija, MRI)
 • međunarodne veze, a po potrebi može osnivati i radne grupe iz navedenih a prema potrebi i drugih kardioloških oblasti.
Prof. dr. sci. Mehmed Kulić, FESC

Prof. dr. sci. Mehmed Kulić, FESC

Predsjednik udruženja

Biografija

Profesor dr. Mehmed Kulić
Predsjednik UG Kardiološki Edukativni Centar Sarajevo
PZU "CARDIOTEAM"
Medicinski Fakultet – Univerzitet u Sarajevu
Bosna i Hercegovina

Profesor Mehmed Kulić rođen je 1961.g. u Sarajevu. Osnovno i srednje obarzovanje završio u
Sarajevu. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Sarajevu. Vanredni je
profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu – UNSA, gdje je stekao diplomu doktora
medicine i završio magistarski i doktorski studij iz oblasti kardiologije. Specijalizirao je
Urgentnu i Internu medicinu. Dr. Kulić ima 25 godina iskustva u kliničkoj kardiologiji, sa
zanimanjem za invazivnu, ali i neinvazivnu dijagnostiku, a posebno za preventvnu medicinu,
a iz tog interesovanja, pojavila se potreba osnivanja Udruženja građana koje bi se bavilo
preventivnom kardiologijom. Član je Udruženje kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine,
član Evropskog Udruženja kardiologa (ESC) od 2000. godine, a također dobitnik Diplome
Europskog kardiologa (2001) – EBSC – Evropskog Udruženja kardiologa, a od 2006. godine je
Fellow Evropskog Udruženja kardiologa F.E.S.C.
Prof. Kulić je član European Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) te European
Association of Cardiovascular Imaging – EACVI. Autor je brojnih naučnih publikacija, knjiga iz
oblasti Kardiologije i priručnika za pacijente. Sudjelovao je na brojnim domaćim, regionalnim,
evropskim i međunarodnim kongresima interventne kardiologije i ehokardiografije.

Prof. dr Vjekoslav Gerc

Prof. dr Vjekoslav Gerc

Predsjednik Radne grupe za Arterijsku hipertenziju Internacionalnog Udruženja Kardiologa

Biografija

Gerc Vjekoslav, liječnik, internist, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u mirovini. Rođen je u Sarajevu 20. srpnja 1941. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, gdje je stekao znanje iz latinskog i starogrčkog jezika, što mu je omogućilo da  savlada, nauči i aktivno koristi njemački, engleski, italijanski i francuski jezik. Nakon završene Klasične gimnazije upisao se je na Medicinski Fakultet u Sarajevu, na kome je diplomirao 1966. godine. Po završetku studija počeo je da radi na Klinici za bolesti srca i reumatizam u Sarajevu kao sekundarac. Godine 1973. položio je specijalistički ispit iz interne medicine. Od 1976. predaje na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Odbranio je magistarski rad pod naslovom Beta blokatori propranolol i pindolol i inhibitori simpatikusa klonidin i metildopa u liječenju esencijalne hipertenzije (1981. godine), a potom doktorsku disertaciju Izbor antihipertenzivnih lijekova u liječenju esencijalne hipertenzije u ovisnosti od lipidnog statusa (1987. godine). Godine 1989 izabran je za docenta, a 2002. za profesora na Katedri za internu medicinu. Ujedno je bio predavač na postdiplomskom studiju iz kardiologije.

Cjelokupan radni vijek posvetio je kardiologiji, posebno problemu hipertenzije. Problemom hipertenzije počeo se baviti odmah nakon položenog specijalističkog ispita, tako da je osnovao prvo Savjetovalište za hipertenziju u Sarajevu, odnosno u Bosni i Herecegovini. Bio je glavni istraživač u nekoliko velikih internacionalnih multicentričnih studija, koje su se poglavito bavile primjenom najnovijih antihipertenzivnih lijekova kao i problemom suradljivosti pacijenta u terapiji hipertenzije. Objavio je niz radova kako u domaćim tako i u stranim medicinskim časopisima, pogotovo iz oblasti kliničke farmakologije, koji se bave problemom terapije hipertenzije i problemom poremećaja lipida. Bio je na studijskim putovanjima i na stručnim usavršavanjima u Cirihu, Ženevi, Milanu, Beču, Briselu, Bordou, Parizu, a u Lozani je radio na čuvenom Institutu za hipertenziju kod profesora H. R. Brunnera, jednog od najvećih eksperata za hipertenziju u svijetu.

Kao autor i koautor objavio je preko 90 stručnih i znanstvenih radova (u sljedećim časopisima: Blood Pressure Monitoring; Bosnian Journal of Basic Medical Sciences; Hypertension;  Journal of Hypertension; Kardiologija; Liječnički Vjesnik; Medicinski Arhiv; Medicinski Pregled; Praxis; Schweizerische Medizinische Wochenschrift).

Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je urednik i/ili autor i koautor nekoliko objavljenih knjiga, od kojih je Kardiologija (2006) prvi kardiološki udžbenik objavljen u Bosni i Herecegovini. Bio je član Predsjedništva kardiologa Jugoslavije (do 1992). Član je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Predsjedništva kardiologa Bosne i Hercegovine, International Society of Hypertension, Working Group on Hypertension and   the Heart of the European Society of Gardiology (WG20), European Society of Cardiology,   AMNuBiH (Akademija Medicinskih Nauka Bosne i Hercegovine), član je Odbora za kardio -vaskularnu patologiju Akademije Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine i predsjednik Radne Grupe za hipertenziju u sklopu Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine. Član je  Uređivačkog odbora časopisa  Medicinski Arhiv  i Medicinski Žurnal. Ujedno je autor  niza recenzija za članke, monografije i udžbenike iz oblasti kardiologije i kliničke farmakologije. U toku svoje karijere Dr. Gerc je u znatnom broju kolega bio mentor  prilikom izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Za svoj cjelokupni naučni rad na polju kardiologije i hipertenzije dobio je niz priznanja, od kojih su najznačajnija Zlatna plaketa Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Velika plaketa sa poveljom povodom 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  Internacionalna nagrada Isa beg Ishaković.

DJELA:

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159-219. doi: 10.1093/eurheartj/eht151. Epub 2013 Jun 14.

Prof. dr Naser Nabil

Prof. dr Naser Nabil

Biografija

Profesor Nabil Naser je rođen u Ammanu – Jordan. Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu – Bosna i Hercegovina. Dr. Nabil Naser je vanredni profesor na Medicinskom Fakultetu u Sarajevu – UNSA, gdje je stekao diplomu doktora medicine i završio magistarski i doktorski studij iz oblasti kardiologije. Dr. Naser ima 20 godina iskustva u kliničkoj kardiologiji, sa posebnim zanimanjem za neinvazivnu dijagnostiku, srčane aritmije i zatajenje srca. Član je Udruženje kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine, član Evropskog Udruženja kardiologa (ESC) od 2003. godine, a također dobitnik Diplome Europskog kardiologa – EBSC – Evropskog Udruženja kardiologa, a od 2004. godine je postao Fellow Evropskog Udruženja kardiologa F.E.S.C. Prof. Naser je član European Association of Cardiovascular Imaging – EACVI. Odgovorni je profesor izbornog predmeta “Hitna Stanja u Kardiologiji”. Autor je brojnih naučnih publikacija iz oblasti kardiologije. kao pozvanog predavača sudjelovao je na brojnim domaćim, regionalnim, evropskim i međunarodnim kongresima kardiologije i ehokardiografije. Od 2015 do danas je recenzent časpoisa Medicinski Arhiv (Med Arh.), časopisa Acta Informatica Medica (AIM), Journal of Cardiology and Diagnostics Reaserch i Journal of Vascular disease and treatment iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Mr sci. Dr Azra Durak-Nalbantić, specijalistkinja interne medicine

Mr sci. Dr Azra Durak-Nalbantić, specijalistkinja interne medicine

Biografija

Azra Durak-Nalbantić zaposlena od 2003 na Klinici za bolesti srca i reumatizma, KCU Sarajevo i bavi se neinvazivnom kardiologijom. Član je Udruženja Kardiologa BiH i Evropskog kardiološkog udruženja (ESC). Objavila je je više indeksiranih naučnih radova, predavač je na domaćim i medjunarodnim skupovima, kao i autor nekoliko poglavlja u knjigama Kulić M i sar. Akutni korornani sindrom i Kulić M i sar. Stabilna angina pectoris.

Dr.sci.med. Elnur Tahirović, specijalista interne medicine

Dr.sci.med. Elnur Tahirović, specijalista interne medicine

Biografija

Elnur Tahirović diplomirao je 2005. godine, magistrirao 2008. godine a doktorirao 2015. godine.  Specijalistički ispit iz interne medicine položio 2013. godine. Polje interesovanja kardiologija, aritmologija, ehokardiografija. Objavio je više naučnih radova u stranim i domaćim časopisima. Član Evropskog udruženja ritmologa (EHRA).

Mr sci. Dr Amina Godinjak, specijalizantica interne medicine

Mr sci. Dr Amina Godinjak, specijalizantica interne medicine

Biografija

Amina Godinjak je rođena 1982.g. u Sarajevu. Pohađala je osnovu školu u Sarajevu i Zagrebu a gimnaziju u Melbournu, Australija. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine. U toku studija je sticala dodatnu edukaciju kao student- volonter u Zavod za Hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo od 2003-2007.g., te u skopu studentske razmjene na Klinici za anesteziologiju, Charité Virchow- Univerzitetskoj Klinici u Berlinu, Njemačka. Stručni ispit je položila 2009. godine. Odbranila je magistarski rad 2012.g. a doktorsku disertaciju 2016.g. na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Specijalistički ispit iz Interne medicine je položila 2017.g. Dosad je objavila 14 naučnih radova, te prezentirala više od 20 radova na kongresima sa međunarodnim učešćem. Član je Europskog udruženja endokrinologa, sekretar Udruženja endokrinologa i dijabetologa u BiH. Aktivni je član/predavač u “Kardiološkom edukativnom centru Sarajevo”, član Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH te humanitarnog udruženja „Miris“. Trenutno je zaposlena kao specijalista interne medicine u Klinici urgentne medicine KCUS.

Mr. sc. dr. Amir Omerbašić

Mr. sc. dr. Amir Omerbašić

Biografija

 Amir Omerbašić

Internista-ultrasoničar
Usko orjentiran u radu sa kardiološkim pacijentima
Certificiran http://buycialisonlineworldwidestore.com/ iz ehokardiografije i ostale ultrazvučne dijagnostike
Kardiološki trening obavio u Švedskoj i Turskoj
Autor više radova i dijelova knjiga
Doktor kadetske nogometne reprezentacije BiH
Član KECS ESC IAEA
Dobitnik prve nagrade za prikaz slučaja IMIC 2016 Vienna

Mr Sci Med Dr Nihad Kukavica

Mr Sci Med Dr Nihad Kukavica

Biografija

Nihad Kukavica je rođen 1974. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završio uSarajevu. 1993. god. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu, gdje je i diplomirao 2003. god. na temu: «Primjena magnetne rezonance u dijagnostici fokalnih lezija jetre». U periodu od 2003. do 2004. obavio je ljekarski staž u Zavodu za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a, 26.05.2004. god je polagao državni ispit i stekao uslove za rad sa pacijentima. 2006. godine, radi potrebe za daljom edukacijom i napredovanjem, prelazi na Kliniku za hemodijalizu KCU Sarajevo. Postdiplomsku školu iz oblasti nefrologije je završio u Pragu, R Češka početkom 2007. god. 2008. godine odbranio je Magisterij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na temu “Različiti efekti niskomolekularnog heparina i nefrakcioniranog heparina na lipidni profil i koagulaciju kod pacijenata na hemodijalizi“. U Maju 2010. god. Odbranio je temu za doktorat pod nazivom – ”Komparacija direktne distalne podlaktične arterio-venske fistule i trajnog tuneliziranog venskog katetera kod rizičnih pacijenata na hemodijalizi” 2010. god. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine. 2012 godine prelazi u Institut za bolesti srca, odjel za elektrostimulaciju. 2014 godine odlazi na tromjesečnu edukaciju u SAD, Univerzitet Maryland u kojem aktivno učetvuje u metodama elektrofizioloških studija , kao i procedurama ugradnje ICD, CRT, Loop Rec. 2016 godine do danas, uključen u tim za Interventnu kardiologiju KCUS. Koautor je u dvije objavljene knjige, sa preko 50 objavljenih naučnih radova. Učestvovao je na brojnim kongresima u našoj zemlji i u svijetu.

Dr Mirela Tuce, internistkinja

Dr Mirela Tuce, internistkinja

Biografija

Dr Mirela Tuce, internista
2011. godine – završila Medicinski fakultet u Sarajevu
2012. – do danas, zaposlenik PZU Poliklinike Atrijum
2014. – do danas, član KECS – a,
2018. godine – specijalista interne medicine

Prijatelji KECS-a

Društvene mreže

BMI kalkulator

BMI Calculator
Imperial    Metric
ft in
lbs
Powered by Easy BMI Calculator

Bright Method Of Getting Essay Service Learning Projects https://myanimelist.net/blog.php?eid=816508 Bright Method Of Getting Cheap Essay Writing Services Uk
Shrewd Method To Get Buy Custom Essay Click Here To Investigate navigate to these guys Clever Method To Get Buy Argumentative Essay Online

online essay

Efficient tutorial composing assistance is continuously all set to assist pupils with regards to their give good results. Buy essay penned by certified and knowledgeable essay freelance writers research paper for sale.