Azra Durak-Nalbantić

Azra Durak-Nalbantić zaposlena od 2003 na Klinici za bolesti srca i reumatizma, KCU Sarajevo i bavi se neinvazivnom kardiologijom. Član je Udruženja Kardiologa BiH i Evropskog kardiološkog udruženja (ESC). Objavila je je više indeksiranih naučnih radova, predavač je na domaćim i medjunarodnim skupovima, kao i autor nekoliko poglavlja u knjigama Kulić M i sar. Akutni korornani sindrom i Kulić M i sar. Stabilna angina pectoris.