Vjekoslav Gerc

Gerc Vjekoslav, liječnik, internist, kardiolog, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu u mirovini. Rođen je u Sarajevu 20. srpnja 1941. U Sarajevu je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, gdje je stekao znanje iz latinskog i starogrčkog jezika, što mu je omogućilo da  savlada, nauči i aktivno koristi njemački, engleski, italijanski i francuski jezik. Nakon završene Klasične gimnazije upisao se je na Medicinski Fakultet u Sarajevu, na kome je diplomirao 1966. godine. Po završetku studija počeo je da radi na Klinici za bolesti srca i reumatizam u Sarajevu kao sekundarac. Godine 1973. položio je specijalistički ispit iz interne medicine. Od 1976. predaje na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Odbranio je magistarski rad pod naslovom Beta blokatori propranolol i pindolol i inhibitori simpatikusa klonidin i metildopa u liječenju esencijalne hipertenzije (1981. godine), a potom doktorsku disertaciju Izbor antihipertenzivnih lijekova u liječenju esencijalne hipertenzije u ovisnosti od lipidnog statusa (1987. godine). Godine 1989 izabran je za docenta, a 2002. za profesora na Katedri za internu medicinu. Ujedno je bio predavač na postdiplomskom studiju iz kardiologije.

Cjelokupan radni vijek posvetio je kardiologiji, posebno problemu hipertenzije. Problemom hipertenzije počeo se baviti odmah nakon položenog specijalističkog ispita, tako da je osnovao prvo Savjetovalište za hipertenziju u Sarajevu, odnosno u Bosni i Herecegovini. Bio je glavni istraživač u nekoliko velikih internacionalnih multicentričnih studija, koje su se poglavito bavile primjenom najnovijih antihipertenzivnih lijekova kao i problemom suradljivosti pacijenta u terapiji hipertenzije. Objavio je niz radova kako u domaćim tako i u stranim medicinskim časopisima, pogotovo iz oblasti kliničke farmakologije, koji se bave problemom terapije hipertenzije i problemom poremećaja lipida. Bio je na studijskim putovanjima i na stručnim usavršavanjima u Cirihu, Ženevi, Milanu, Beču, Briselu, Bordou, Parizu, a u Lozani je radio na čuvenom Institutu za hipertenziju kod profesora H. R. Brunnera, jednog od najvećih eksperata za hipertenziju u svijetu.

 

Kao autor i koautor objavio je preko 90 stručnih i znanstvenih radova (u sljedećim časopisima: Blood Pressure Monitoring; Bosnian Journal of Basic Medical Sciences; Hypertension;  Journal of Hypertension; Kardiologija; Liječnički Vjesnik; Medicinski Arhiv; Medicinski Pregled; Praxis; Schweizerische Medizinische Wochenschrift).

 

Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bio je urednik i/ili autor i koautor nekoliko objavljenih knjiga, od kojih je Kardiologija (2006) prvi kardiološki udžbenik objavljen u Bosni i Herecegovini. Bio je član Predsjedništva kardiologa Jugoslavije (do 1992). Član je Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Predsjedništva kardiologa Bosne i Hercegovine, International Society of Hypertension, Working Group on Hypertension and   the Heart of the European Society of Gardiology (WG20), European Society of Cardiology,   AMNuBiH (Akademija Medicinskih Nauka Bosne i Hercegovine), član je Odbora za kardio -vaskularnu patologiju Akademije Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine i predsjednik Radne Grupe za hipertenziju u sklopu Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine. Član je  Uređivačkog odbora časopisa  Medicinski Arhiv  i Medicinski Žurnal. Ujedno je autor  niza recenzija za članke, monografije i udžbenike iz oblasti kardiologije i kliničke farmakologije. U toku svoje karijere Dr. Gerc je u znatnom broju kolega bio mentor  prilikom izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija.

Za svoj cjelokupni naučni rad na polju kardiologije i hipertenzije dobio je niz priznanja, od kojih su najznačajnija Zlatna plaketa Udruženja kardiologa Bosne i Hercegovine, Velika plaketa sa poveljom povodom 70 godina kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  Internacionalna nagrada Isa beg Ishaković.

 

DJELA:

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al. Eur Heart J. 2013 Jul;34(28):2159-219. doi: 10.1093/eurheartj/eht151. Epub 2013 Jun 14.