Nihad Kukavica

Nihad Kukavica je rođen 1974. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu je završio uSarajevu. 1993. god. Upisao je Medicinski fakultet u Sarajevu, gdje je i diplomirao 2003. god. na temu: «Primjena magnetne rezonance u dijagnostici fokalnih lezija jetre». U periodu od 2003. do 2004. obavio je ljekarski staž u Zavodu za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a, 26.05.2004. god je polagao državni ispit i stekao uslove za rad sa pacijentima. 2006. godine, radi potrebe za daljom edukacijom i napredovanjem, prelazi na Kliniku za hemodijalizu KCU Sarajevo. Postdiplomsku školu iz oblasti nefrologije je završio u Pragu, R Češka početkom 2007. god. 2008. godine odbranio je Magisterij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu na temu “Različiti efekti niskomolekularnog heparina i nefrakcioniranog heparina na lipidni profil i koagulaciju kod pacijenata na hemodijalizi“. U Maju 2010. god. Odbranio je temu za doktorat pod nazivom – ”Komparacija direktne distalne podlaktične arterio-venske fistule i trajnog tuneliziranog venskog katetera kod rizičnih pacijenata na hemodijalizi” 2010. god. položio je specijalistički ispit iz Interne medicine. 2012 godine prelazi u Institut za bolesti srca, odjel za elektrostimulaciju. 2014 godine odlazi na tromjesečnu edukaciju u SAD, Univerzitet Maryland u kojem aktivno učetvuje u metodama elektrofizioloških studija , kao i procedurama ugradnje ICD, CRT, Loop Rec. 2016 godine do danas, uključen u tim za Interventnu kardiologiju KCUS. Koautor je u dvije objavljene knjige, sa preko 50 objavljenih naučnih radova. Učestvovao je na brojnim kongresima u našoj zemlji i u svijetu.